Posiedzenie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 23.02.2011 r. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porządek spotkania obejmował m.in. przedstawienie Projektu stanowiska komisji w sprawie sytuacji na rynku mięsa wieprzowego, drobiowego, produkcji jaj i zwalczania Salmonelli w stadach drobiu.

Ponieważ na posiedzeniu nie doprecyzowano najważniejszych problemów branży, środowisko drobiarskie postanowiło wystąpić do odpowiednich organów z materiałami uszczegóławiającymi nasze wnioski i postulaty.

Zmiana zasad ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W projekcie proponuje sie, żeby od 2012 r. dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalany był na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej i prowadzący księgi będą ustalać przychody, koszty ich uzyskania, w tym także odpisy amortyzacyjne, straty z lat ubiegłych, tak jak w działalności gospodarczej.

O zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych, podatnik będzie zobowiązany zawiadomić w formie pisemnej naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, albo w terminie 7 dni od rozpoczęcia prowadzenia działów. Jeżeli działy będą prowadzone w formie spółki zawiadomienie będą zobowiązani złożyć wszyscy wspólnicy. Prowadzenie ksiąg również w następnym roku podatkowym nie będzie obligowało do ponownego złożenia zawiadomienia.

Obowiązek ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów będzie dotyczył podatników, których przychody w poprzednim roku podatkowym z działów specjalnych produkcji rolnej (bez podatku od towarów i usług) przekroczyły 150.000 euro, a nie przekroczyły równowartości kwoty 1.200.000 euro. Po przekroczeniu limitu 1.200.000 euro, podatnicy obowiązani będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości.

Limity przychodów 150.000 euro oraz 1.200.000 euro dotyczą wyłącznie przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej; nie będą do nich wliczane przychody z innych źródeł przychodów, np. z działalności gospodarczej.

Jeżeli wysokość przychodu z działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 150.000 euro, podatnicy będą mogli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalać przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu albo na podstawie ksiąg, jeżeli zgłoszą zamiar ich prowadzenia. Uzasadnione jest, żeby wysokość tego przychodu odpowiadała limitowi 150.000 euro, analogicznie jak przy wyborze opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej przez spółkę niebędącą osobą prawną limit ten powinien dotyczyć spółki. Jeżeli działy specjalne produkcji rolnej podatnik prowadził równocześnie samodzielnie i jako wspólnik spółki (spółek) niemającej osobowości prawnej lub równocześnie był wspólnikiem kilku spółek, to limit 150.000 euro ustala się odrębnie dla działów prowadzonych indywidualnie i odrębnie dla działów prowadzonych w ramach spółki. Zasada ta dotyczy również ustalania limitu 1.200.000 euro.

Podatnik rozpoczynający prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej będzie miał prawo wyboru sposobu ustalania dochodu przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, pod warunkiem, że w poprzednim roku podatkowym nie prowadził działów specjalnych produkcji rolnej.

Przekroczenie limitu 150.000 euro będzie skutkowało obowiązkiem zaprowadzenia od następnego roku podatkowego podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W takim przypadku przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalany będzie na zasadach określonych w art. 14 ustawy o PIT, czyli na zasadach analogicznych jak przychód z działalności gospodarczej. Przekroczenie limitu 150.000 euro w trakcie roku podatkowego spowoduje obowiązek zaprowadzenia właściwej księgi od początku następnego roku, a nie od następnego miesiąca, czyli w trakcie roku podatkowego. Podatnik nie utraci prawa do ustalania dochodu z działów przy zastosowaniu norm w trakcie roku podatkowego, z powodu przekroczenia limitu 150.000 euro.

Szczegóły poniżej oraz na stronie Ministerstwa Finansów

Zmiana zasad ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – pokaż