Spotkanie Członków Zrzeszenia w Lutomiersku

Dnia 20.03.2009r. odbyło się III Sprawozdawcze Walne Zebranie ZPiHDŚP. Na spotkanie ponadto przybył Pan Andrzej Orłow, przedstawiciel firmy EM-Farming.

Pan Andrzej Orłow przedstawił zebranym możliwość zastosowania technologii efektywnych mikroorganizmów w chowie drobiu. Przekonywał o skuteczności i praktycznym wykorzystaniu tego specyfiku nie tylko w rolnictwie, ale i ochronie środowiska, medycynie oraz innych działach gospodarki. Jeśli chodzi o skład EM, to przede wszystkim stanowią go korzystnie oddziałujące bakterie fotosyntetyczne, bakterie kwasu mlekowego, drożdże, grzyby fermentujące. Prezentacja Pana Orłowa wzbudziła żywe zainteresowanie hodowców i szereg pytań, dotyczyły one m.in.: sposobów stosowania, odpowiednich dawek czy rzeczywistych korzyści płynących dla produkcji drobiarskiej.

W hodowli drobiu EM można stosować m.in.: jako dodatek do wody pitnej, dodatek do paszy, dodatek do wody rozpylanej w celach sanitarnych przy sprzątaniu fermy, do zamgławianie kurników, jako substancja użytkowa do przerobu ścieków.

Podstawowe korzyści dla producenta i hodowcy drobiu, które może przynieść stosowanie EM to:

 1. Zmniejszenie uciążliwości odorów. Emisja gazów o przykrym zapachu powstających podczas hodowli drobiu, takich jak: amoniak, siarkowodór, merkaptyny metylowe oraz trójetyloamina, zostaję ograniczona.
 2. Redukcja populacji insektów.
 3. Eliminowania kolibakteriozy.
 4. Poprawa zdrowotności stada i kondycji fizycznej drobiu, oraz ich funkcji fizjologicznych.
 5. Odwadnianie hal produkcyjnych.
 6. Fermentacja pomiotu i ściółki (wypieranie procesów gnilnych)
 7. Zwalczanie mikroorganizmów chorobotwórczych (bakterie coli, enterokoki, salmonella).
 8. Łagodniejszy przebieg zatruć pokarmowych.
 9. Ograniczenie stosowania antybiotyków i środków dezynfekujących.
 10. Odkwaszanie przewodu pokarmowego.
 11. Mniejsze koszty ogrzewania i wentylacji kurników.
 12. Oczyszczenie poideł i każdej instalacji wodnej.
 13. Przerobienie odpadów i pomiotu oraz odcieków w wartościowy nawóz, zawierający duże ilości azotu łatwo dostępnego dla roślin.
 14. Poprawa środowiska naturalnego w bezpośrednim sąsiedztwie ferm.

Więcej informacji na temat wykorzystania technologii efektywnych mikroorganizmów można znaleźć na stronie internetowej EM-Farming. Link odsyłający do wspomnianego artykułu poniżej: www.em-farming.pl