Spotkanie producentów i hodowców drobiu w sprawie istnienia ptasiej grypy

W dniu 08.12.2007r. o godz. 10.00 w miejscowości Gieczno, powiat Zgierz, woj. Łódzkie, Zarząd Zrzeszenia Producentów i Hodowców Drobiu Środkowej Polski spotkał się z producentami drobiu z rejonów: Płock, Sierpc, Żuromin. Zebranie to odbyło się na wniosek kolegów drobiarzy w w/w terenów.

Głównym celem zorganizowanego spotkania było omówienie niepokojącej (na dzień dzisiejszy) sytuacji w drobiarstwie, spowodowanej wystąpieniem ognisk ptasiej grypy w rejonie płockim, jak również spraw organizacji i integracji całej branży.

Uczestnicy spotkania w bardzo rzeczowej i konstruktywnej dyskusji podkreślali, że tylko poprzez silną organizację związkową można rozwiązywać nabrzmiałe problemy w branży.

Wszyscy obecni a dotychczas nie zrzeszeni w żadnej organizacji, zadeklarowali swoją przynależność do Zrzeszenia, podkreślając równocześnie, że ten proces będzie kontynuowany, ponieważ środowisko drobiarskie jest rozproszone i niezorganizowane, co na dzień dzisiejszy skutkuje narastaniem różnych nierozwiązywalnych problemów a w konsekwencji prowadzi do strat w gospodarstwach.

Dyskutowano również o możliwości i sposobie połączenia mniejszych związków terenowych.

Uczestnicy spotkania zaakceptowali, opracowany już dawno przez Prezesa Polskiego Związku w Warszawie – Pana Andrzeja Danielaka, projekt integracji całego środowiska drobiarskiego łącznie z obowiązkiem płacenia składek na rzecz działalności statutowej oraz tworzenia funduszu promocji bądź wsparcia w przypadku wystąpienia kryzysów (chociażby takich jak obecny).

Ponieważ dyskusja prowadzona była w dwóch blokach tematycznych, wnioski z niej wypływające zamieścimy w takim porządku:

  I. Uregulowania prawne na okoliczność wystąpienia ognisk ptasiej grypy.

  1. Zagospodarowanie żywego, zdrowego drobiu ze strefy “B” poprzez wyznaczenie określonej ubojni;
  2. Określenie zasad i rygorów dotyczących nowych zasiedleń w czasie kwarantanny;
  3. Zakres pomocy państwa w wyrównywaniu strat ponoszonych przez producentów w wyniku:
   • wydłużonego czasu trwania tuczu spowodowanego odmową odbioru drobiu przez ubojnie;
   • stosowania przez odbiorców-ubojnie cen skupu żywca poniżej kosztów produkcji;
   • dobrowolnego, okresowego wyłączenia obiektu z produkcji;
   • rezygnacji z odbioru piskląt w tzw. ostatniej chwili.
  4. Przeanalizowanie sposobu niszczenia uśpionego drobiu ze strefy “A”, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych rejonów przy ewentualnym jego przewożeniu;
  5. Określenie zakresu uprawnień oraz odpowiedzialności Powiatowego Lekarza Weterynarii w przypadku odmowy przyjęcia do uboju zdrowego drobiu ze strefy “B”.
  II.Uregulowania w zakresie produkcji i zbytu

  1. Wprowadzenie obowiązku umów kontraktacyjnych zawierających:
   • ceny progowe;
   • termin zapłaty – 21 dni;
   • możliwość aneksowania tylko w przypadkach wyższej konieczności
  2. Wprowadzenie dyscypliny w sposobie i częstotliwości obsad dla całej branży:
   • 6-6,5- tygodniowy termin tuczu;
   • 3-tygodniowy postój sanitarny;
   • obowiązek przestrzegania obsady na 1m2 pow. – zgodnie z wytycznymi UE
  3. Egzekwowania przez właściwe służby kontroli i nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i handlem znakowania mięsa (dot. Kraj producenta) w celu wyeliminowania prób mieszania mięs importowanych z poza Unii Europejskiej z krajowym świeżym.

W sprawach różnych wnioskowano, aby wypracować zasady zdrowej współpracy na linii: Ministerstwo Rolnictwa – Związki, w zakresie uczciwego przepływu informacji dotyczących średnich cen skupu żywca w kraju (dane takie powinny być zbierane i od regionalnych związków drobiarskich i od ubojni), jak również podawania przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa okresowych zmian ponoszonych kosztów produkcji dla branży, co pozwoli na właściwą ocenę rynku.

Na zakończenie spotkania Pani Krystyna Jędrzejka podziękowała wszystkim za przybycie, ożywiony udział w dyskusji i trafne uwagi w zakresie próby uregulowań prawnych w branży.

Pozostajemy w nadziei, że zapoczątkowany proces integracji będzie się dalej rozwijał. My zaś jesteśmy otwarci na propozycje następnych spotkań.