USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Rozdział 3
Obowiązki właścicieli nieruchomości
Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy
uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub
w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez
właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli
nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków
spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz
sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;
©Kancelaria Sejmu s. 12/61
31.08.2020
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami
odrębnymi;
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest
obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój
lub parkowanie pojazdów samochodowych;
5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
1a. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są przekazywane przez
właścicieli nieruchomości gminnej jednostce organizacyjnej lub przedsiębiorcy
odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o
którym mowa w art. 9b ust. 2.

 1. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy
  należy do wykonawcy robót budowlanych.
 2. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
  z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów
  szynowych, znajdujących się na terenie gminy, należy do obowiązków
  przedsiębiorców użytkujących te torowiska.
 3. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do
  zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:
  1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub
  workach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim
  stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim
  stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
  2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych
  z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
  3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
  z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania
  pojazdów samochodowych na takim chodniku.
  ©Kancelaria Sejmu s. 13/61
  31.08.2020
 4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż
  wymienione w ust. 1–4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także
  uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników,
  jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów
  samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie i pozbycie się odpadów
  zgromadzonych w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych, umieszczonych
  na tym chodniku, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
  porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i
  porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
 5. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1–4 sprawuje wójt,
  burmistrz lub prezydent miasta.
 6. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa
  w ust. 1–4, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie
  obowiązku.
 7. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3–3b.
 8. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie
  przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.2)
  ).

Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/U/D19960622Lj.pdf