Walne Zgromadzenie Członków unijnych organizacji drobiarskich a.v.e.c. w Kopenhadze

W dniach 22-25.09.2011r w Kopenhadze odbyło się Walne Zgromadzenie Członków unijnych organizacji drobiarskich a.v.e.c., której członkiem jest Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza.

Jako Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

W dn. 22-09-2011r odbyło się posiedzenie Zarządu a.v.e.c. . Zgromadzenie a.v.e.c zrzesza 95% przemysłu drobiarskiego w UE z 15 krajów UE w tym Polski.

Nasi przedstawiciele wzięli udział w panelu w dn.23-09-2011r gdzie przedstawiony został raport i stanowisko AVEC m.in. w następujących kwestiach:

   1. Znakowanie produktów drobiarskich pod względem ich pochodzenia – oznaczenie kraju zamiast oznaczenia dotychczasowego “UE” – drogą głosowania AVEC większością głosów przyjął wstępnie projekt znakowania mięsa drobiowego jednakże będzie on poddany dalszym uzgodnieniom w celu osiągnięcia kompromisu ponieważ cztery kraje – Niemcy, Belgia, Holandia i Polska były przeciwne i należy wypracować wspólne jednolite stanowisko w celu przedstawienia stanowiska w kwestii znakowania w Parlamencie Europejskim (oznaczenie UE i dodatkowo kraju pochodzenia).Uwaga! Stanowisko przedstawicieli Polski w głosowaniu na forum AVEC było negatywne, jednak poglądy całego środowiska w Polsce są podzielone w tej sprawie. Stąd w rozmowach kuluarowych (uczestników z Polski) padł wniosek, aby w najbliższym czasie w poszerzonym gronie przedstawicieli branży wrócić do tematu znakowania.
   2. Zbyt wysokie wymagania dobrostanu barierą w obrocie towarowym
   3. Wysokie koszty produkcji muszą się przełożyć na wzrost cen dla konsumenta
   4. Praca nad osiągnięciem większej współpracy i przychylności polityków UE dla produkcji i producentów drobiu – o lobbowaniu na rzecz sektora drobiarskiego zadeklarowała Dania w swojej prezydencji od 01-01-2012 r.
   5. Praca nad zniesieniem zakazu stosowania mączek mięsno- kostnych. Termin zniesienia nie został jednoznacznie określony.
   6. Informacja nt. programu monitorowania Campylobacter prowadzonym na terenie UE przez firmę CamCon w ramach “Projektu poprawy kontroli Campylobacter w pierwotnej produkcji drobiu w UE” finansowanego przez UE. w kwocie ok. 3 mld euro.Przeprowadzono badania monitoringowe w czterech programach na terenie UE m.in. w Polsce i polska jednostka badawcza wywiązała się z tych badań w 100% i otrzymała za zaangażowanie i sumienność nagrodę. Polska należy do krajów gdzie wykryto jedno z większych zakażeń tą bakterią tj.80,4%, dla porównania Anglia 86,3%, Irlandia- 98%, Hiszpania -86 %. Problem poziomu skażenia Campylobacter będzie w niedalekiej przyszłości następną barierą do pokonania dla hodowców tym bardziej , iż zniwelowanie skażenia do poziomu “0” jest raczej nie do osiągnięcia wg prelegentów przedstawiających tą tematykę ale celem będzie minimalizacja poziomu zakażenia zarówno na poziomie tuczu jak i ubojni.

Ponadto przedstawione zostały perspektywy rynku drobiu w skali światowej. Ocena jest pozytywna z uwagi na następujące elementy:

   1. Wzrost spożycia mięsa drobiowego z uwagi na walory odżywcze i cenę
   2. Wzrost liczby ludności w skali światowej ( 2010r 7mld do 9 mld do 2050 r.)
   3. Postępująca urbanizacja i kurczące się zasoby wody systematycznie zmniejszają pow. ziemi uprawnej przypadającej na mieszkańca ziemi (w 1950 r. – 0,6 ha/osobę, 2000 r. – 0,2 ha, 2050 r. – 0,1 ha)
   4. Produkcja drobiu najbardziej zrównoważona w odniesieniu do środowiska w porównaniu z wołowiną i wieprzowiną (najbardziej przyjazna środowisku)
    • Najmniejsze zużycie zbóż na uzysk 1 kg mięsa – w drobiu 2 kg (wołowina – 6 kg, wieprzowina – 3 kg)
    • Najmniejsza emisja CO2 i gazów na uzysk 1 kg mięsa (2,25 kg CO2)

Zrównoważona produkcja rolna a wiec także produkcja drobiarska polega na wykorzystaniu i ochronie zasobów naturalnych i stosowaniu technologii w celu pozyskiwania produktów także drobiowych zaspakajających potrzeby konsumentów dziś i w przyszłości. Nie degraduje środowiska, a dzięki stosowaniu odpowiednich systemów chowu, jest akceptowana przez społeczeństwo. Aktualnie na forum UE temat zrównoważonej produkcji rolniczej jest mocno akcentowany stąd pozytywne wyniki analiz i badań dotyczących produkcji drobiu jako najbardziej zrównoważonej wśród mięs jest pozytywnym akcentem i kreśli dobre perspektywy dla rynku drobiu w skali światowej.

Z ramienia PZZHIPD w Warszawie w Zgromadzeniu A.V.E.C. udział wzięli p. Krystyna Jędrzejka, p. Jolanta Rola, p. Roman Kupijaj.

notatkę sporządziła: Jolanta Rola